Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam

Chương 1: Những vấn đề chung về phạm tội chưa đạt trong luật hình sự. Chương 2: Các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về phạm tội chưa đạt. Chương 3: Thực tiễn áp dụng và việc hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 về phạm tội chưa đạt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một số vấn đề chủ yếu về pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền con người

Một số bài toán về dãy số